wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Kolejne zmiany w ustawie Prawo budowlane

9 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1712 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw Ustawa w art. 2 dokonuje zmian w ustawie Prawo budowlane w zakresie doprecyzowania obowiązku...

Ustawa o zapewnieniu dostępności budynków osobom ze szczególnymi potrzebami

5 września 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1696 opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ustawa w art. 6 w pkt 1 ustala minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności architektonicznej, rozumiane jako: - zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych...

Zmiany w Warunkach technicznych dotyczących dróg publicznych

29 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1643 opublikowame zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Zmiany przepisów weszły w życie z dniem 13 września 2019 r. z wyjątkiem § 1 pkt 57 w zakresie § 164a...

Zmiany w Warunkach technicznych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich

29 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1642 opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Zmiany przepisów weszły w życie z dniem 13 września 2019 r, z wyjątkiem § 1 pkt 31 oraz § 1 pkt...

Kolejne zmiany w Prawie budowlanym

14 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1524 opublikowano ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. W ramach ustawy zmianie uległy regulacje zawarte w ustawie Prawo budowlane, dotyczące zwolnienia z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę odnośnie o podstawy prawnej wykonywania mikroinstalacji...

Kolejne zmiany w ustawie o ochronie przeciwpożarowej

13 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1518 opublikowano ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Zmiany w ustawie polegają na doprecyzowaniu zadań Ochotniczej straży pożarnej oraz źródeł finansowania umożliwiających realizację określonych zadań. Ustawa weszła w życie z dniem 14 sierpnia 2019 r.

Zmiany w ustawie Prawo energetyczne

1 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1435 opublikowana została ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. Zmiany wprowadzone ustawą weszły w życie z dniem 2 sierpnia 2019 r.

Standardy kształcenia przygotowujące do wykonywania zawodu architekta

22 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1359 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu architekta Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 lipca 2019 r.

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym

17 lipca 2019 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1337 opublikowano rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzanych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019 r.

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 51 -60