wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Spec ustawa mieszkaniowa ważna do 31 grudnia 2028

7 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1496 opublikowana została ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących Ustawa, zgodnie z art. 1, określa zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, a także standardy ich lokalizacji i realizacji....

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach

13 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1357 opublikowano Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach. Rozporządzenie stanowi wypełnienie delegacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Określa zasady kalkulacji kosztów cyklu...

Nowe rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

3 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1286 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

29 czerwca 2018 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1276 opublikowano ustawę z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1276), która w odniesieniu do art. 2, wprowadzającego zmiany w ustawie Prawo budowlane weszła w życie 14 lipca 2018 r., z wyjątkiem pkt 1 i 6, które weszły w życie 30 czerwca 2018 r....

Zmiany w Warunkach technicznych dla budynków od 1 stycznia 2018 r.

8 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2285 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiany w przepisach wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem pkt 28 (dotyczącego paragrafu 104) , który wchodzi w...

Standardy projektowania budynków z uwagi na potrzeby osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opublikowało kolejną edycję poradnika „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami uwzględniające koncepcję uniwersalnego projektowania”.

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla obiektów budowlanych i naturalnych w otoczeniu lotniska

19 października 2017 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1942 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 wreśnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska

Rozporządzenie w sprawie sporządzania audytu efektywności energetycznej

13 października 2017 r. w Dzienniku ustaw pod pozycją 1912 opublikowano rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii. Przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 14 października 2017 r.

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 71 -80