wiadomości budowlane

Aktualności z Polski

Rozporządzenie Ministra Gospodarki ws. sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej

W dniu 19 września 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1039 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej. Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji zawartej w ustawie z dnia 15...

Projekt założeń projektu ustawy o wyrobach budowlanych

Ministerstwo Transport, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przekazało do uzgodnień społecznych projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz niektórych innych ustaw. Termin nadsyłania uwag upływa z dniem 28 września 2012 r. W odniesieniu do ustawy Prawo budowlane projekt ustawy przewiduje: zmiany w zakresie wymagań podstawowych, jakie powinny...

Zmiana ustawy o działach administracji rządowej

W dniu 22 sierpnia 2012 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 951 opublikowana została ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw. W art. 1 w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 z późn.zm.) wprowadzono zmianę dotyczącą działu, polegającą na nadaniu...

Nowy projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE)

Ministerstwo Gospodarki skierowało 27 lipca 2012 r. do dodatkowych konsultacji międzyresortowych projekt ustawy o odnawialnych źródła energii. Projekt ustawy zakłada wprowadzenie rozwiązań systemowych, mających stanowić wypełnienie postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł...

Utworzenie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego

W Dzienniku Ustaw z dnia 26 lipca 2012 r. pod pozycją 856 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Wydanie rozporządzenia było możliwe na mocy delegacji zawartej w art. 12a i art. 15 ust.2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz....

Propozycja nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej

26 czerwca 2012 r. Rząd przyjął propozycję nowelizacji przygotowaną przez Ministerstwo Gospodarki, dotyczącej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551). Projekt zmian zakłada: zmianę brzmienia art. 1 pkt 4 ustawy, określającego zakres regulacji ustawowych, polegającą na wykreśleniu, zgodnie z realizowaną koncepcją deregulacji...

Konsultacje Założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Ministerstwo rozpoczęło konsultacje Założeń do projektu ustawy – Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Termin nadsyłania uwag upływa 12 lipca 2012 r. Założenia zostały podzielone na kilka części: Wprowadzenie, w którym zawarto opis proponowanych zmian systemowych oraz uzasadnienie ich...

Zmiana rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 maja 2012 r. pod pozycją 608 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. W/w rozporządzenie ustala nowe wymagania dla instalacji oświetlenia oraz wentylacji...

Zmiana warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 kwietnia pod pozycją 472 opublikowano ustawę z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Natomiast w Dzienniku Ustaw z dnia 21 maja 2012 r. pod pozycją 560 opublikowano rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków...

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii

W dniu 2 maja 2012 r. Ministerstwo Gospodarki przesłało do konsultacji środowiskowych i międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii. Ministerstwo ustaliło 7-dniowy termin nadsyłania ewentualnych...

liczba artykułów: 238, wyświetlane artykuły: 181 -190